NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Bakgrunn

Vi ønsker å gi skoleelevene en innføring i vitenskaplige arbeidsmetoder og modellering, ved å bruke livet i fjæra som arena. Samtidig er hensikten også å gi elevene en bedre forståelse for økologien i fjæresonen ved praktisk erfaring. En motivasjonsfaktor i dette er at mye av det elevene skal undersøke vil være direkte nyttig i forskning og forvaltning av kystsonen.

Publisert 10.02.2017 - Oppdatert 10.02.2017

Et viktig mål er å stimulere naturglede og nysgjerrighet hos elevene gjennom gjensidig økt kunnskap og forståelse.

Konseptet er at Havforskningsinstituttet tilrettelegger læringsstoff om livet i fjæra på sin nettportal til bruk for skolene i prosjektarbeid. Skolene gjennomfører så feltarbeid og forskning i fjæra og rapporterer dette på nettet. Forskere vil følge opp de deltakende skolene ved besøk i klasserommet og være med på noe av selve feltarbeidet sammen med elevene. I tillegg vil man benytte digitale kommunikasjonsformer med elevene (for eksempel email, video og chat), og gi tilbakemelding på det som er rapportert inn.

Den langsiktige tanken er at dette skal bli et landsomfattende konsept. De skolene som nå er med, er spredd langs hele kysten, fra Risør i sør til Lakselv i nord. Både ungdoms- og barneskoler er tatt med, og de er generelt delt inn i klynger av 2-3 skoler, slik at erfaring kan deles mellom dem.